A EXTRICO Systems Hungary Zrt., mint kereskedő, biztonságtechnikai és IT termékeket értékesít. Jelen kereskedelmi feltételek mindazon ajánlatokra, megrendelésekre, illetve ügyletekre vonatkoznak, melyek során a EXTRICO Systems Hungary Zrt. a vevő (továbbiakban: Vevő) részére áru vagy eszközértékesítést végez, szolgáltatást nyújt és a felek között létrejött egyéb szerződésben ettől eltérő feltételekben nem állapodtak meg.

A EXTRICO Systems Hungary Zrt. (továbbiakban: Kereskedő) adatai:
székhelyünk: 1033 Budapest, Búza utca 12-14, cégjegyzékszám: 01-10-047240, adószám: 23705483-2-41, bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 10700608-68953740-51100005, Tárhelyszolgáltató: https://insource.hu/adatvedelem.

1., A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

Kereskedő az extrico.hu webcímen webáruházat (továbbiakban: Webáruház) üzemeltet, amelynek szolgáltatásai és termékei elérhetőek mindazok számára, akik jog- és cselekvőképes személyek, illetve gazdálkodó szervezetek (továbbiakban: Vevő). Jelen Általános Kereskedelmi és Vásárlási Feltételek (a továbbiakban: ÁKVF) a Webáruház működésére és használatára vonatkoznak.

A Webáruház működésére a magyar jog az irányadó, a Vevővel történő kommunikáció során használt nyelv a magyar. A Webáruházban rendelés leadása kizárólag az űrlap kitöltését követően lehetséges. Az űrlap kitöltésével a Vevő kijelenti, hogy betöltötte a 18. életévét és cselekvőképes személy, valamint vagy a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós adatokat közöl. A nem valós adatokkal történő űrlap kitöltést a Kereskedő előzetes értesítés nélkül törli, az ilyen megrendeléseket nem köteles teljesíteni.

A Webáruház használatával a Vevő és a Kereskedő között az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. § (4) bekezdése alapján online szerződés jön létre. A szerződés keretében a Kereskedő és a Vevő közötti kapcsolattartás és a tájékoztatás elsődleges módja az elektronikus levelezés, az ezen a módon kapott értesítéseket a Vevő saját tartós adathordozóján, visszakereshető módon tárolja.

Az ÁKVF-ben Fogyasztónak a Polgári Törvénykönyvben (2013. évi V. törvény) meghatározott fogyasztó minősül. Viszonteladókat jelen állás szerint nem áll módunkban kiszolgálni. Ha a Vevő nem Fogyasztó vagy nem Viszonteladó, akkor gazdasági társaságnak minősül. A vevő státusza az űrlap kitöltésekor kerül rögzítésre és valamennyi vásárlásra vonatkozik.

A megrendelhető termékek mennyiségét a Szolgáltató nem korlátozza, a rendelkezésre álló szabad készlet erejéig fogadja. A háztartásban szokásosan felhasználható mennyiség feletti megrendelés esetén a Vevő nem minősül Fogyasztónak.

A Webáruházban megjelenített termékek leírásában és tulajdonságaiban, a fotóival és az elérhetőségével kapcsolatosan a téves adatközlésből eredő esetleges hibákért vagy ebből eredő kárért nem vállalunk felelősséget. A termékről közzétett leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmazzák az adott termék valamennyi tulajdonságát. A feltüntetett képek helyenként csak illusztrációk. A hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára.

A Kereskedő nem felelős a Webáruház szolgáltatásainak megváltoztatásából, megszűntetéséből vagy elérhetetlenségéből eredő közvetlen, közvetett vagy következményi kárért, például elmaradt haszonért, üzleti hírnév sérelméért vagy adatvesztésért. A Kereskedő a Webáruház szolgáltatásait a vevő előzetes értesítésének mellőzésével saját döntése alapján módosíthatja vagy megszűntetheti.

A Kereskedő nem felelős és kizár bárminemű kártérítési és kötbér igényt, amelynek az alapja a termék bárminemű hibás működése, valamint a hibás működésből eredően más vagyontárgyakban, szoftverekben vagy adatokban okozott meghibásodás illetve megsemmisülés, ideértve ezekből eredő kár vagy eredő elmaradt haszon. A felelősség kizárása a Vevőt megillető szavatossági jogokat nem érinti.

A Kereskedő fenntartja jogot a jelen ÁKVF egyoldalú módosítására. A módosítást követően a Webáruház használata az ÁKVF módosításának elfogadását jelenti.

2., Teljesítés

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett, a vevőre érvényes egyedi ár és alapesetben előre utalásra, utánvétes készpénzes vagy bankkártyás fizetésre vonatkozik.

Kereskedő megrendelést szóban, írásban vagy Webáruházon keresztül fogad el. Kereskedő részéről a teljesítés a számla kiállításával, az áru kiadásával egy időben történik. A számla Kereskedő általi teljesítését a Vevő a számla vagy szállítólevél aláírásával igazolja. Fogyasztó esetén a távollévők között kötött fogyasztói szerződés a termék átvételével és kifizetésével jön létre a Kereskedő és a számlázási adatoknál szereplő Vevő között. Ez a szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek és magatartási kódexre nem utal, csak a Webáruház adatbázisában, mint megrendelés kerül iktatásra és későbbiekben papír alapon nem elérhető.

A termék megrendelésének időpontjának azt az időpontot tekintjük, amikor a megrendelés a Webáruházban rögzítésre kerül. A rögzített megrendelés a Vevő személyes menüjében azonnal megjelenik és a rendelésről automatikus email visszaigazolást küldünk az űrlapon megadott email címre, amelyek tartalmazzák a megrendelés egyedi azonosítóját (a továbbiakban: Rendelés szám).

Az automatikus visszaigazolás nem jelenti a Vevő ajánlatának elfogadását, a benne szereplő vételár kizárólag az adott megrendelésre vonatkozik. Fenntartjuk a jogot az automatikusan visszaigazolt megrendelés visszautasítására részben vagy teljes egészében.

A rendelés a teljesítés megkezdéséig a Vevő Személyes oldalán vagy a Kereskedő ügyfélszolgálatán keresztül módosítható vagy lemondható.

A Vevő részéről a teljesítés a számla kiegyenlítésével történik meg, melynek módja lehet bankkártyás vagy előutalásos. Az átutalásos vásárlásnak további speciális feltételei vannak, melyet a felek külön szerződésben rögzítenek, melyeket jelen ÁKVF nem tartalmaznak részletesen.

Vevő által átvett, de még teljes mértékben ki nem fizetett termék tulajdonjoga a PTK rendelkezése szerint Kereskedőt illeti.

A számlával kapcsolatos bármilyen kifogást a Vevő, az esedékesség napjáig teheti meg. Átutalásos esetben a késedelmi kamat felszámítása nélkül a jogvesztés terhe mellett. Ilyenkor az esedékesség napja után emelt kifogás nem mentesíti a vevőt a késedelmi kamatfizetési kötelezettsége alól.

A szállítási késedelem vagy a megrendelés teljesítésének teljes meghiúsulása esetén a Vevőkésedelmi kártérítést vagy kötbért nem követelhet.

Szállítási késedelmet okozó vis major esetén a Kereskedő akadályközléssel él, amely a Kereskedő minden kár- és költségtérítési felelősségét kizárja. Vis major esetében a felek jogosultak új szállítási határidőben megállapodni vagy a megrendelés teljesítésétől elállni.

Szállító partnerünk a FoxPost csomagküldő szolgálat (www.foxpost.hu).

Átvételi módok:

  • Házhozszállítás, melynek díja bruttó 4190 Ft.
  • Csomagautomata, melynek díja bruttó 1290 Ft.

3., Szavatosság, jótállás

Az ÁKVF-ben meghatározott jótállás és a szavatosság a Vevő törvényből eredő jogait nem érinti. Ha van a termékhez hozzá adott külön garanciajegye, akkor az azon feltüntetett, az adott importőr által biztosított garanciális feltételek az érvényesek.

A Kereskedő hibásan teljesít, ha a teljesítés időpontjában a termék nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Kereskedő, ha a Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul a Kereskedővel vagy a szakszervizzel közölni, fogyasztói szerződés esetén nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül.

Ha a termék hibás, akkor a Fogyasztó eldöntheti,
– hogy termékszavatosság alapján lép fel a gyártóval szemben vagy kellékszavatosság alapján a Kereskedővel szemben
– ha van kötelező jótállás a termékre, akkor a Kereskedővel vagy közvetlenül a szakszervizzel szemben.

Ha a termék hibás, akkor a Fogyasztónak nem minősülő Vevő eldöntheti, hogy kellékszavatosság alapján lép fel a Kereskedővel szemben vagy jótállási igényét érvényesíti. A jótállási igény Kereskedővel szemben csak akkor érvényesíthető, ha nincs a terméknek önálló márka szakszervize.

Ha a termék hibás és van szerződésben vállalt jótállás a termékre, akkor a Vevő azzal szemben érvényesítheti a jótállási igényét, aki a jótállást a szerződésben vállalta.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági, valamint jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

A jótállási jegy hiánya nem befolyásolja a termékre vonatkozó kötelező jótállási és szavatossági jogokat.

A Kereskedőnél érvényesítendő igény esetén a meghibásodott terméket, a számlával, jótállási jeggyel (ha volt) és a hibaleírással együtt a Kereskedő telephelyére kell visszaszállítani.

3.1 Kellékszavatosság

Kellékszavatossági igény a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint érvényesíthető. A kellékszavatossági igény lehet kijavítás vagy kicserélés, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Kereskedő számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többlet költséggel járna.

Ha a Kereskedő a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, akkor igényelhető az ellenszolgáltatás arányos leszállítása vagy a hiba a Kereskedő költségére ki is javíttatható, végső esetben a szerződéstől a Vevő elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Vevő a választott kellékszavatossági jogról egy másikra is áttérhet, azonban az áttérés költségét viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Kereskedő adott okot.

A szerződés teljesítésétől számított egy, fogyasztói szerződés esetén két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog nem érvényesíthető. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amíg a terméket a Vevő nem tudta használni.

A kellékszavatossági igény érvényesítéshez a Vevő köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A termékcsere esetén az egész termékre, javítás esetén csak a javítással érintett részére, alkatrész csere esetén a csak a cserélt alkatrészre a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik, akkor is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

3.2 Termékszavatosság

A termékszavatosság tekintetében a Fogyasztóval kötött szerződés esetében a termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A hibát a Fogyasztónak kell bizonyítania.

A Fogyasztó közvetlenül a gyártótól követelheti, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. ezen kívül más igény nem követelhető.

Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a Kereskedővel szemben érvényesíthető.

Termékszavatossági igény a termék gyártó által történt forgalomba hozataltól számított két éven belül érvényesíthető. A gyártó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

3.3 Jótállás

A jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

A Webáruházban ha a terméknél megtalálható a jótállási idő, akkor az együttesen tartalmazza a külön törvény által meghatározott kötelező jótállási időt és a gyártó által vállalt önkéntes jótállási időt is. Ahol nem szerepel jótállási idő, azokra a termékekre nincs jótállás. A hónapokban vagy években megadott jótállási határidő a termék átvételének napján kezdődik és a megadott időtartam elteltekor azon a napon jár le, amely elnevezésénél vagy számánál fogva megfelel a kezdő napnak. Ha ilyen nap a lejárat hónapjában nincs, a határidő a hónap utolsó napján jár le.

Jótállási igény a jótállási határidőn belül érvényesíthető. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen használni.

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a lakhelye vagy a Kereskedő székhelye szerinti, megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti, melyek elérhetősége a Panaszkezelési Tájékoztatóban található.

3.4 Kötelező jótállás

A Fogyasztóval kötött szerződés esetén a külön jogszabály alapján (151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról) meghatározott egyes termékekre, a jogszabályokban foglalt feltételek szerint a kötelezett köteles helytállni a hibás teljesítésért. A kötelező jótállás időtartama a termék Fogyasztónak történő átadásától számított egy év. A kötelezett a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ha a termék hibás, akkor a Fogyasztó a Kereskedőtől vagy a különálló, nyomtatott jótállási jegyen feltüntetett szakszerviztől kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a kötelezett számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, akkor a Fogyasztó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Kereskedő költségére ki is kijavíttathatja, végső esetben a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Fogyasztó a választott jótállási jogról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztónak kell viselnie, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a kötelezett adott okot.

A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén, a Kereskedő nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kötelező jótálláson belül a termékcsere esetén az egész termékre, javítás esetén csak a javítással érintett részére, alkatrész csere esetén a csak a cserélt alkatrészre a kötelező jótállási idő újból kezdődik, akkor is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

3.5 Szerződésben vállalt jótállás

Ha a gyártó önként (szerződésben) vállal jótállást a termékre, akkor a gyártó a saját honlapján megtalálható feltételek, a külön jótállási jegyen szereplő feltételek, mindezek hiányában a Polgári Törvénykönyv jótállásra vonatkozó előírásai és az alábbi feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Ha ezen feltételeket a Vevő nem fogadja el, akkor nincs szerződésben vállalt jótállás.

Ha a termék hibás, akkor a Vevő kijavítást vagy kicserélést kérhet, a szerződésben vállalt jótállás keretében elállás vagy árleszállítás nem érvényesíthető. A jótállási igényt kizárólag a megrendelésben rögzített Vevő érvényesítheti.

A gyártó minden esetben fenntartja a jogot, hogy egyedi döntése szerint vagy kijavítja a terméket, vagy az eredetivel összemérhető csereterméket ad, vagy pedig visszatéríti a termék vásárláskori vételára és az aktuális értéke közül az alacsonyabb összeget. A gyártó nem köteles az elküldött hibás terméket visszaadni.

A szerződésben vállalt jótálláson belül a csere vagy kijavítás esetén a jótállási idő nem indul újra, hanem az eredeti idejének elteltével megszűnik.

3.6 Nem érvényesíthető a szavatossági vagy jótállási igény

A jótállás nem vonatkozik a szállítási költségekre és kockázatra, valamint önálló vagy a termék részét képező szoftverekre.

Nem érvényesíthető a szavatossági vagy jótállási igény, ha a hiba
– helytelen telepítésnek,
– rendeltetésellenes használatnak, a használati útmutatóban foglaltak be nem tartásának vagy szakszerűtlen kezelésnek,
– nem jóváhagyott átalakításnak,
– idegen beavatkozásnak
– szakszerűtlen javításnak vagy szerelésnek
– helytelen tárolásnak,
– elmaradt tisztításnak, karbantartásnak
– iparszerű igénybevételnek,
– elemi kárnak vagy vis majornak,
– külső tényezőknek, mint például szennyeződésnek, folyadékoknak, áramingadozásoknak,
– vírusfertőzésnek,
tulajdonítható okokból keletkezett.

Nem érvényesíthető a szavatossági vagy jótállási igény
– a termék azonosítását szolgáló jelölések, sorozatszám, címkék és feliratok megrongálódása, utólagos javítása, olvashatatlansága vagy hiánya esetén
– a jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás vagy valótlan adatok bejegyzése esetén,
– az alkatrészek a rendes, szokásos, mindennapi használatukból eredendő természetes elhasználódás következtében történő kijavításra vagy cserére, ideértve mindazon köznapi értelemben vett hibát is, amelyek a szokásos használtság következménye
– illetve a kifogyott kellékanyagok pótlására.

3.7 Visszavét

Bontatlan csomagolású és sértetlen állapotú termék visszavétele egyedi elbírálásunk alapján történhet. Visszavét iránti kérelem csak hibátlan, eredeti csomagolású termék esetén jelezhető. A szoftver licencek és az egyedi rendelésre beszerzett termékek esetén azonban sajnos a kérést el fogjuk utasítani. Amennyiben a fenti feltételnek a termék megfelel, akkor a következők szerint történik a visszavételi ár meghatározása:
– 1 héten belüli terméket maximum 10%-kal csökkentett értéken veszünk vissza;
– 1 hét után, de legfeljebb 2 héten belüli termék esetén 10-15%-kal csökkentve;
– 2 hetet meghaladó, de legfeljebb 4 hetes terméket 15-30% értékcsökkenési díj fejében tudunk visszavenni.

Azonban minden igényt egyedi esetként kezelünk, így a fentiektől ajánlatunk kiadásakor eltérhetünk a piaci helyzet függvényében. Általános értelemben vett automatikus visszáru jogot a EXTRICO Systems Hungary Zrt. nem biztosít.

4., Elállás joga

A Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Fogyasztó élhet a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben részletesen rögzített elállási joggal az átvétel dátumától számított 14 naptári napon (jelen tájékoztató hiányában tizenkét hónapon) belül. Az elállási jogát indoklás és külön magyarázat nélkül gyakorolhatja. Az Elállási nyilatkozatát a rendelési számmal együtt kell a Kereskedőnek eljuttatnia emailen.

Elállási jog nyilatkozat-minta: „Kijelentem, hogy gyakorlom az elállási jogomat a [Rendelésszám] megrendelésből a [Terméknév] termékkel kapcsolatban.”

Az átvétel dátumát bizonyítja a futárszolgálat szállítójegyzéke vagy a kifizetést igazoló pénztárbizonylat. Határidőben gyakoroltnak tekinthető az elállási jog, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt a Vevő az elállási nyilatkozatát igazolhatóan elküldte, majd a nyilatkozat elküldését követő 14 naptári napon belül a terméket igazolható módon visszaküldte.

A termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli.

A terméket a Fogyasztó csak a kipróbálás erejéig használhatja, a nem rendeltetésszerű használatából eredő kár és a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés a Fogyasztót terhelik.

Nem érvényesíthető az elállási jog olyan termékre, amely:
– a szerzői jog hatálya alá tartozik (például hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példánya), ha az felbontásra került,
– a Fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a Fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő
– természeténél fogva nem szolgáltatható vissza (olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza
– jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel
– az átvételt követően megsérült,
– illetve a Fogyasztó a kipróbáláson túl használatba vett.

A Kereskedő a fentieknek megfelelő elállásról való tudomásszerzéstől számított tizennégy naptári napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, kivéve az alap szállítási díjon felüli szállítási költségeket. A Fogyasztót a visszatérítésből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

A Kereskedőnek jogában áll mindaddig visszatartani az összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte, e kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Kereskedőt a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

5., Szerződés aláírására jogosult személyek, pénzügyekben illetékes személyek, egyéb ügyintézők

Kereskedő részéről szerződések aláírására Pásztor Tamás cégvezető jogosult.

Pénzügyekkel kapcsolatban (egyenlegközlők, késedelmi kamatterhelő levelek, stb.) Kaizer-Gaál Gabriella irodavezetőt, email cím: penzugy@webaruhaz.extrico.hu , telefonszám: (30) 389-4330, valamint Holecz Erikát a (30) 273-9954 -es telefonszámon lehet keresni.

Rendelések felvételére bármely ügyfélszolgálaton dolgozó személy jogosult.

Adatvédelmi felelős: Pásztor Tamás

Felek megállapodnak abban, hogy egymás között az elektronikus levelezést írásos levélváltással egyenértékűnek fogadják.

6., Jogorvoslati lehetőségek Fogyasztóknak

Fogyasztókkal kötött fogyasztói szerződéssel kapcsolatban a Fogyasztó az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet.

6.1 Kereskedő székhelye szerinti bíróság

Budai Központi Kerületi Bíróság Budapest
Cím: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/b
Levelezési cím: 1525 Budapest, Pf.: 223.
Telefonszám: +36 1 391-4930
Telefax: +36 1 391-4995
Email: http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/leveleslada
Web: http://birosag.hu/torvenyszekek/jaras-birosag/budai-kozponti-keruleti-birosag/

6.2. Békéltető Testület

A Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület. Az egyes Békéltető Testületek pontos adatait az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Kereskedő fenntartja a jogot, hogy a Békéltető Testület nevében eljáró tanács döntését kötelezésként ne fogadja el. A döntés kötelezést tartalmazó határozattá csak akkor válhat, ha az eljárás kezdetekor, vagy a határozat kihirdetésekor a Kereskedő nyilatkozatban a Békéltető Testület döntését magára nézve kötelezőként ismeri el (alávetés).

Kereskedő személyes megjelenési kötelezettsége a székhelye szerinti Békéltető Testület előtt van:

Budapesti Békéltető Testület
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.
Telefonszám: +36 1 488 2131
Telefax: +36 1 488 2186
Email: bekelteto.testulet@bkik.hu
Web: http://www.bkik.hu

6.3 Járási Kormányhivatal

A Fogyasztói lakóhelye szerint illetékes járási Kormányhivatal. Az egyes Kormányhivatalok pontos adatai az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

http://jarasinfo.gov.hu/

6.4 Gazdasági Versenyhivatal

Csak általános fogyasztóvédelmi probléma esetén.

Gazdasági Versenyhivatal
Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245 Budapest 5 .Pf. 1036
Web: http://www.gvh.hu

6.5 Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén

Európai Bizottság online vitarendezési platformja az alábbi linken érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Budapest, 2020. április 6.

Pásztor Tamás s.k.
cégvezető/vezérigazgató